Advokat Gustaf Linderholm åtar sig även uppdrag gällande asylärenden, förvars- och migrationsärenden.


Asylärenden

En person som utsätts eller riskerar att utsättas för förföljelse i sitt hemland har möjlighet att söka asyl i Sverige. I samband med att personen söker asyl utser Migrationsverket ett offentligt biträde till den asylsökande. Den asylsökande har också möjlighet att själv välja vilket biträde som ska företräda honom eller henne.

Advokat Gustaf Linderholm antar uppdrag som biträde i asylärenden, samt ärenden angående Dublin-överföring till annat EU-land, via offentligt förordnande från Migrationsverket eller via privat kontakt från asylsökande eller anhörig.

Biträde i asylärenden är i normalfallet kostnadsfritt för den asylsökande.

Kontakta oss för för mer information om hur vi kan hjälpa dig.


Förvarsärenden

Migrationsverket, eller polisen, kan besluta att en person tas i förvar. Vi kan hjälpa dig att:

  • Överklaga förvarsbeslut samt återreseförbud.
  • Tillse att din sak prövas i domstol.
  • Föra din talan i domstol.
  • Frågor kring kontakter med anhöriga.

Biträde i förvarsärenden är i normalfallet kostnadsfritt för den förvarstagne/-a.

Kontakta oss för för mer information om hur vi kan hjälpa dig.


 Migrationsärenden

En person som önskar immigrera till Sverige kan behöva juridisk hjälp med arbetstillstånd, familjeanknytning, medborgarskap med mera. Vi kan hjälpa dig med:

  • Ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, med mera.
  • Blanketter och intyg.
  • Etableringsstöd.
  • Frågor kring medföljande anhöriga.
  • Generell rådgivning kring etablering i Sverige.
  • Medborgarskap i Sverige.

Kontakta oss för för mer information om hur vi kan hjälpa dig.